X
تبلیغات
ناظم حکمت -برگردان سروده های ناظم حکمت

شعری از ناظم حکمت (برگردان: پرستو ارستو)

ناظم حکمت

برگردان :پرستو ارستو

———————-

Adsız

Ayrılık demir çubuk gibi sallanıyor havada

Çarpıyor yüzüme gözüme

Sersemledim

Kaçıyorum ayrılık kovalıyor beni

Yolu yok elinden kurtulmanın

Dizlerim kesildi yıkılacağım

Ayrılık zaman değil yol değil

Ayrılık aramızda bir köprü

Kıldan ince kılıçtan keskin

Kıldan ince kılıçtan keskin

Ayrılık aramızda bir köprü

Seninle diz dize otururken de.

بی نام

جدایی چون میله ای آهنی نوسان در هوا

می خراشد صورت ام چشم ام

سرسام گرفته ام

میگریزم جدایی دنبالم می کند

برای فرار از دست ات راهی نیست

زانوان ام در هم شکسته بر زمین میخورم

جدایی زمان نیست، راه نیست

جدایی پلی ست بین ما

نازکتر از مو ، برنده تر از خنجر

نازکتر از مو ،برنده تر از خنجر

جدایی پلی ست بین ما

حتا وقتی زانو به زانو نشسته ایم تنگ ِ هم

+ نوشته شده در  ساعت 23:36  توسط پرستو ارستو 

شعر ناظم حکمت

برگردان ِ پرستو ارستو

Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni

**********
Ne güzel şey hatırlamak seni:
ölüm ve zafer haberleri içinden,
hapiste
ve yaşım kırkı geçmiş iken...
Ne güzel şey hatırlamak seni:
bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin
ve saçlarında
vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının...
İçimde ikinci bir insan gibidir
seni sevmek saadeti...
Parmakların ucunda kalan kokusu sarduya yaprağının,
güneşli bir rahatlık
ve etin daveti:
kıpkızıl çizgilerle bölünmüş
sıcak koyu bir karanlık...
Ne güzel şey hatırlamak seni,
yazamak sana dair,
hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek:
filanca gün, falanca yerde söylediğin söz,
kendisi değil
edasındaki dünya...
Ne güzel şey hatırlamak seni.
Sana tahtadan birşeyler oymalıyım yine:
bir çekmece
bir yüzük,
ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım.
Ve hemen
fırlayarak yerimden
penceremde demirlere yapışarak
hürriyetin sütbeyaz maviliğine
sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım...
Ne güzel şey hatırlamak seni:
ölüm ve zafer haberleri içinde,
hapiste
ve yaşım kırkı geçmiş iken...

چه زیباست بیاد آوردن ات
***********************
چه زیباست بیاد آوردن ات
میان اخبار مرگ و پیروزی
در زندان
زمانی که از مرز چهل سالگی می‌گذرم

چه زیباست بیاد آوردن ات
دست‌های از یاد رفته ات روی پازچه ای آبی
وموهای ابریشمین ات

وقار نرم خاک استانبول برای جان ام
مثل ِ من ِدومی ست در درون ام
دوست داشتن ات سعادتی ست
عِطر شمعدانی های مانده بر سر انگشتان ام
آرامشی ست آفتابی
وخواهش ِ تن
مانند تاریکی گرم وژرفی که با خطوطی سرخ وروشن شکافته شده باشد
چه زیباست بیاد آوردن ات
نوشتن از تو
خوابیده بر پشت بیاد آوردن ات در زندان

فلان جمله را در فلان جا
نه دقیقن همان گفته‌ها
بلکه دنیایی که در ادا های ات بود
چه زیباست بیاد آوردن ات
باید از چوب
، جعبه ای
،انگشتری
چیزی برا ی ات بسازم
و سه متر ابریشم نازک برای تو ببافم
فوری از جایم بپرم
از میله های پنجره آویزان شوم
و زلال ِ آبی ِ آزادی را فریاد بزنم
وتو بخوانی آنچه را که فریاد زنان می‌نویسم
چه زیباست بیاد آوردن ات
در میان اخبار مرگ و پیروزی
زمانی که از مرز چهل سالگی میگذرم
نگاره: ‏شعر ناظم حکمت

برگردان ِ پرستو ارستو

Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni

**********
Ne güzel şey hatırlamak seni:
ölüm ve zafer haberleri içinden,
hapiste
ve yaşım kırkı geçmiş iken...
Ne güzel şey hatırlamak seni:
bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin
ve saçlarında
vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının...
İçimde ikinci bir insan gibidir
seni sevmek saadeti...
Parmakların ucunda kalan kokusu sarduya yaprağının,
güneşli bir rahatlık
ve etin daveti:
kıpkızıl çizgilerle bölünmüş
sıcak koyu bir karanlık...
Ne güzel şey hatırlamak seni,
yazamak sana dair,
hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek:
filanca gün, falanca yerde söylediğin söz,
kendisi değil
edasındaki dünya...
Ne güzel şey hatırlamak seni.
Sana tahtadan birşeyler oymalıyım yine:
bir çekmece
bir yüzük,
ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım.
Ve hemen
fırlayarak yerimden
penceremde demirlere yapışarak
hürriyetin sütbeyaz maviliğine
sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım...
Ne güzel şey hatırlamak seni:
ölüm ve zafer haberleri içinde,
hapiste
ve yaşım kırkı geçmiş iken...

چه زیباست بیاد آوردن ات
***********************
چه زیباست بیاد آوردن ات
میان اخبار مرگ و پیروزی
در زندان
زمانی که از مرز چهل سالگی می‌گذرم

چه زیباست بیاد آوردن ات
دست‌های از یاد رفته ات روی پازچه ای آبی
وموهای ابریشمین ات

وقار نرم خاک استانبول برای جان ام
مثل ِ من ِدومی ست در درون ام
دوست داشتن ات سعادتی ست
عِطر شمعدانی های مانده بر سر انگشتان ام
آرامشی ست آفتابی
وخواهش ِ تن
مانند تاریکی گرم وژرفی که با خطوطی سرخ وروشن شکافته شده باشد
چه زیباست بیاد آوردن ات
نوشتن از تو
خوابیده بر پشت بیاد آوردن ات در زندان

فلان جمله را در فلان جا
نه دقیقن همان گفته‌ها
بلکه دنیایی که در ادا های ات بود
چه زیباست بیاد آوردن ات
باید از چوب
، جعبه ای
،انگشتری
چیزی برا ی ات بسازم
و سه متر ابریشم نازک برای تو ببافم
فوری از جایم بپرم
از میله های پنجره آویزان شوم
و زلال ِ آبی ِ آزادی را فریاد بزنم
وتو بخوانی آنچه را که فریاد زنان می‌نویسم
چه زیباست بیاد آوردن ات
در میان اخبار مرگ و پیروزی
زمانی که از مرز چهل سالگی میگذرم‏
+ نوشته شده در  ساعت 23:34  توسط پرستو ارستو 

شعر :ناظم حکمت
برگردان :پرستو ارستو /تو نیز مانند دیگرانی


Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor
Onlardan kalbime sevda geçmiyor
Ben yordum ruhumu biraz da sen yor
Çünkü bence şimdi herkes gibisin
Yolunu beklerken daha dün gece
Kaçıyorum bugün senden gizlice
Kalbime baktım da işte iyice
Anladım ki sen de herkes gibisin
Büsbütün unuttum seni eminim
Maziye karıştı şimdi yeminim
Kalbimde senin için yok bile kinim
Bence sen de şimdi herkes gibisin

چشمان ام در چشم ات عشق را نمی خواند
از آنها تمنایی در دل ام نمیگذرد
روح ام را خسته کردم ،کمی هم تو خسته کن.
,چونکه فکر میکنم تونیز مانند ِهرکس دیگری
گر چه دیشب چشم براه ات بودم تا بیایی
امروز خود ام را از تو پنهان میسازم
دل ام را که با دقت به تماشا نشستم
فهمیدم تو نیز مانند هرکس دیگری
توراکاملن فراموش کردم این را خوب میدانم
قولی که داده بودم حالا به گذشته پیوسته
کینه ای هم از تو در دل ندارم
فکر می کنم تو هم مثل دیگرانی

+ نوشته شده در  ساعت 23:33  توسط پرستو ارستو 
Sen
***
sen esirliğim ve hürriyetimsin,
çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin,

sen memleketimsin.

Sen ela gözlerinde yeşil hareler,
sen büyük, güzel ve muzaffer
ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin

تو
***
تو اسارت و آزادی منی
تو گوشت ِ تن ِسوزان منی
برهنه در شبی تابستانی
تو سرزمین ِ منی
پدیده ی شگرف چشمان ات ،فندق های سبز
تو
بزرگ، زیبا، پیروز
و در دوردست ،دست نیافتنی آرزوی ِمنی
+ نوشته شده در  ساعت 0:27  توسط پرستو ارستو 

شعر ناظم حکمت
برگردان :پرستو ارستو

SENİ SEVİYORUM
***************
Çömeldim, bakıyorum toprağa.
Otlara bakıyorum, böceklere bakıyorum.
Mavi mavi çiçek açmış dallara bakıyorum,
Sen bahar toprağı gibisin sevgilim
sana bakıyorum

Sırtüstü uzandım görüyorum gökyüzünü,
Ağacın dallarını görüyorum.
Sen, bahar mevsiminde gökyüzü gibisin sevgilim
seni görüyorum

Gece kırda ateş yaktım, ateşe dokunuyorum
Suya dokunuyorum,
Kumaşa dokunuyorum,
Gümüşe dokunuyorum,
Sen yıldızların altında yakılan ateş gibisin sevgilim
sana dokunuyorum

İnsanların içindeyim seviyorum insanları
Hareketi seviyorum
Düşünceyi seviyorum
Kavgamı seviyorum
Sen kavgamın içinde bir insansın sevgilim,
SENİ SEVİYORUM.

NÂZIM HİKMET RAN

دوستت دارم

***************
زانو زده خاک را می نگرم

علف را نگاه می کنم ،حشرات را می نگرم

آبی در آبی گلهای شاخه ها را می نگرم

تو مانند ِخاکِ بهاری عزیز ِ دلم

در تو می نگرم

طاقباز دراز کشیده آسمان را تماشا می کنم

شاخه های درخت را می بینم

تو همچون آسمان بهاری عزیز ِ دلم

تورا می بینم

شب

آتشی در جنگل برافروخته

آتش را لمس می کنم

آب را لمس می کنم

پارچه را لمس می کنم

نقره را لمس می کنم

تو همچون آتشی زیر ستارگان عزیز دلم

تورا لمس می کنم

میان انسان ها هستم انسان ها را دوست دارم

تحرک را دوست دارم

اندیشیدن را دوست دارم

در گیری و مناقشه را دوست دارم

در گیر ِ تو هستم

دوستت دارم


+ نوشته شده در  ساعت 20:43  توسط پرستو ارستو 

91/01/21
dört güvercin/ چهار تا کبوتر شعر ناظم حکمت برگردان پرستو ارسطو

geldi dört güvercin

suda yıkanmak için

Su mahpusane yalağındaydı

ve güneş

güvercinlerin

gözünde, kanadında, kırmızı ayağındaydı

girdi dört güvercin

yıkanmak için

suyun içine

ve kederli toprakta dört insan

baktı dört güvercine

Güvercinler hep beraber
güneşi taşıyıp kırmızı ayaklarında
uçabilirler
Durdurmaz onları demir ve duvar
güvercinlerin yumuşak kanatları var
Ve kanatlar
Şimdi burda, şimdi damın üzerinde
İnsanların kanatları yok
İnsanların kanatları yüreklerinde
Dört güvercin
güneşe varmak için
yıkandı, uçtu sudan
چهارتا کبوتر

چهار تا کبوتر
برای آب تنی آمدند
داخل حوضچه ی زير شير آب زندان
و آفتاب
بر چشم ، بال و پاهای سرخ کبوترها می تابید
چهارتا کبوتر
برای آب تنی
داخل آب شدند
و روی زمين کدر
چهار تا آدم
به چهارتا کبوتر نگاه کردند.
کبوترها دست جمعی
با انعکاس نور خورشید روی پاهای سرخ شان
می توانند پرواز کنند
آهن و ديوار نمی تواند جلودارشان شود
کبوترها بال های نرمی دارند
و بال ها
یکدم اينجا هستند ، دمی دیگر روی پشت بام
آدم ها بال ندارند
بال آدم ها توی قلب آنهاست
چهارتا کبوتر
برای رسيدن به خورشيد

آب تنی کرده
پریدند

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 12:38  توسط پرستو ارستو 

شعری از ناظم حکمت

برگردان:پرستو ارستو

Yine Yağmur Üstüne

Serçe kuşlar

çinko dama serptiğim
ekmek kırıntılarını
telâşlı telâşlı, tıkırı gibi yağmur tıkır.
serçe kuşları gibi yağmur.

باز هم باران

باران مانند گنجشک ها

به تکه های نان

که بر ایوان پاشیده ام

نُک میزند


نُک نُک نُک

باران

مانند گنجشک ها

+ نوشته شده در  ساعت 12:36  توسط پرستو ارستو 


İbrahim'in Rüyası
******
rüyada gördüm yari,
açılmış memeleri,
şöyle belden yukarı
bulutların arasında ay gibi gider.

o gider, ben giderim,
ben dururum, o durur,
ben ona bakarım, bakar o bana.

gözyaşı tane tane
dökülür telgıraf tellerine.

telgıraf teli: haber,
gözyaşı: sevinç.

yeter ki rüyası hayırlı olsun
ibrahim hapiste daha on sene yatar.
nazim hikmet

رویای ابراهیم
*******
معشوقه ام را در خواب دیدم
با پستانهای برهنه
از کمر ببالا
مثل ماه میان ابرها می رود
او می رود ،من می روم
می ایستد ، می ایستم
او به من نگاه میکند ، من به او
اشک ِچشم،قطره قطره
بر سیمهای تلگراف می چکد
تلگراف: خبر
قطرات اشک:شادی
کفایت می کند که رویا را خیر کند
ابراهیم ده سال دیگر در حبس میماند
____________
+ نوشته شده در  ساعت 12:32  توسط پرستو ارستو 

شعر ناظم حکمت
برگردان پرستو ارستو

bu hasret bizim

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğun,
bu davet bizim...
Yaşamak bir agaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi KARDEŞÇESİNE,
bu hasret bizim...

این آرزوی ما
چهار نعل از آسیای دور آمدند
در امتداددریای مدیترانه
این کشور متعلق به ما است

همچون مادیانی گردن افراشته به سوی مدیترانه
مچ هادر خون ، دندان ها فشرده ، پاها برهنه
و با خاکی چون فرش ابریشم
این جهنم ، این بهشت مال ماست.
دروازه ها ر ا ببندید که دیگر باز نشود
بردگی انسان برای انسا ن را پایان بخشید.
این فراخوان ماست...
زیستن مانند درختی تنها و آزاد
و مثل جنگل برادرانه
این خواسته ی ماست
+ نوشته شده در  ساعت 12:29  توسط پرستو ارستو 

شعر ناظم حکمت
برگردان پرستو ارستو

Gözlerin

Gözlerin gözlerin gözlerin,
ister hapisaneme, ister hastaneme gel,
gözlerin gözlerin gözlerin hep güneşte,
şu Mayıs ayı sonlarında öyledir işte
Antalya tarafında ekinler seher vakti.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
kaç defa karşımda ağladılar
çırılçıplak kaldı gözlerin
altı aylık çocuk gözleri gibi kocaman ve çırılçıplak,
fakat bir gün bile güneşsiz kalmadılar.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
gözlerin bir mahmurlaşmayagörsün
sevinçli bahtiyar
alabildiğine akıllı ve mükemmel
dillere destan bir şeyler olur dünyaya sevdası insanın.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
sonbaharda öyledir işte kestanelikleri Bursa'nın
ve yaz yağmurundan sonra yapraklar
ve her mevsim ve her saat İstanbul.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
gün gelecek gülüm, gün gelecek,
kardeş insanlar birbirine
senin gözlerinle bakacaklar gülüm,
senin gözlerinle bakacaklar

چشمان ات ، چشمان ات، چشمان ات
چه در زندان به دیدارم بیایی ، چه در بیمارستان

چشمان ات ، چشمان ات، چشمان ات
مثلِ آفتاب سپیده دمان ِ ماه می
در کشتزاران حومه ی آنتالیا
چشمان ات ، چشمان ت، چشمان ات
بارها در برابرم گریسته
تهی شدند
مثل چشمان کودکی شش ماهه
حتا یک روز هم بی¬آفتاب نماندند

چشمان ات ، چشمان ات، چشمان ات
چشمان خمار ات بگذار خوشبخت
تا جایی که میشودبنگرند
سودای انسان و دنیا را
که چگونه می چرخد افسانه وار بر زبان ها

چشمان ات ، چشمان ات، چشمان ات
جنگل های بلوط بورسا، در خزان
برگِ درختان، پس از باران تابستان
هر فصل وساعت ، استانبول را بیاد میاورد

چشمان ات ، چشمان ات، چشمان ات
گل رُز من !
روزی می رسد
روزی که
انسانهای برادر
با چشمان  تو به یکدیگر خواهند نگریست گل رُز من
با چشمان تو


-------------------------------------

شعری از ناظم حکمت (برگردان: پرستو ارستو)

ناظم حکمت

برگردان :پرستو ارستو

———————-

Adsız

Ayrılık demir çubuk gibi sallanıyor havada

Çarpıyor yüzüme gözüme

Sersemledim

Kaçıyorum ayrılık kovalıyor beni

Yolu yok elinden kurtulmanın

Dizlerim kesildi yıkılacağım

Ayrılık zaman değil yol değil

Ayrılık aramızda bir köprü

Kıldan ince kılıçtan keskin

Kıldan ince kılıçtan keskin

Ayrılık aramızda bir köprü

Seninle diz dize otururken de.

بی نام

جدایی چون میله ای آهنی نوسان در هوا

می کوبد بر  صورت ام چشم ام

سرسام گرفته ام

میگریزم جدایی دنبالم می کند

برای فرار از دست اش راهی نیست

زانوان ام  قطع شده بر زمین میخورم

جدایی زمان نیست، راه نیست

جدایی پلی ست بین ما

نازکتر از مو ، برنده تر از خنجر

نازکتر از مو ،برنده تر از خنجر

جدایی پلی ست بین ما

حتا وقتی زانو به زانو نشسته ایم تنگ ِ هم

+ نوشته شده در  ساعت 12:26  توسط پرستو ارستو 

logo

قلب ام

ترجمه ی پرستو ارستو

سه شنبه  ۲۰۱۱

ناظم حکمت

nazim-hikmat.jpg
بر سینه ام پانزده زخم دارم
از پانزده جا سینه ام را دریده اند
گمان کردند پس از این مصیبت
قلب ام دیگر نخواهد تپید
قلب ام هنوز می تپد،
قلب ام باز خواهد تپید!!
بر سينه ام پانزده زخم دارم!
دریده پانزده چاقوی دسته دار سینه ام را
قلب ام
هنوز می تپد،
قلب ام باز خواهد تپید!!

بر سينه ام پانزده زخم دارم
پیچیده آب های تاریک !
مانند مارهای ِ سیاه ِ لزج
بر زخمهای سینه ام

دریای سیاه
می خواهد خفه ام کند

می خواهد خفه ام کند
آب های تیره ی خونالود!

پانزده چاقوی دسته دار فرو نشسته در سینه ام
قلب ام هنوز می تپد،
قلب ام باز خواهد تپید!!

بر سینه ام پانزده زخم دارم
از پانزده جا سینه ام را دریده اند
گمان کردند پس از این مصیبت
قلب ام دیگر نخواهد تپید
قلب ام هنوز می تپد،
قلب ام باز خواهد تپید!!

پانزده شعله از پانزده زخم ام روشن شده
شکسته در سینه ام پانزده دسته ی سیاه ِ چاقو
قلب ام
مانند پرچمی خونین
می تپد
خواهد تپید!!


Kalbim

Göğsümde 15 yara var!.
Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak!..
Kalbim yine çarpıyor,
kalbim yine çarpacak!!

Göğsümde 15 yara var!
Sarıldı 15 yarama
kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular!
Karadeniz boğmak istiyor beni,
boğmak istiyor beni,
kanlı karanlık sular!!

Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak.
Kalbim yine çarpıyor,
kalbim yine çarpacak!..

Göğsümde 15 yara var!.
Deldiler göğsümü 15 yerinden,
sandılar ki vurmaz artık kalbim kederinden!
Kalbim yine çarpıyor,
kalbim yine çarpacak!!

Yandı 15 yaramdan 15 alev,
kırıldı göğsümde 15 kara saplı bıçak..
Kalbim
kanlı bir bayrak gibi çarpıyor,

ÇAR-PA-CAK!!

+ نوشته شده در  ساعت 22:32  توسط پرستو ارستو  | 


logo

دختر بچه

برگردان :پرستو ارستو

پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ - ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱

ناظم حکمت

nazim-hikmat.jpg

از مرگم در هيروشيما
ده سالی می‌گذرد
دختری هفت ساله‌ام
کودکان مرده بزرگ نمی‌شوند
درها را می زنم
درها را یک به یک
مرا نمی بینید
مرده‌ها ديده نمی‌شوند


از مرگم در هيروشيما
ده سالی می‌گذرد
دختری هفت ساله‌ام
کودکان مرده بزرگ نمی‌شوند.

نخست
موهایم آتش گرفت
چشم‌هایم سوخت و برشته شد
مشتی خاکستر شدم
خاکسترم به باد رفت


من از شما برای خودم هیچ خواسته ای ندارم
چون کودکی که
مثل کاغذ سوخته
نمی تواند که آب نبات بخورد


در ِخانه های شما را می کوبم
خاله، عمو،
امضا کن
تا
کودکان کشته نشوند
تا
بتوانند آب نبات بخورند


Kız Çocuğu

Kapıları çalan benim
kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.

Hiroşima'da öleli
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.

Saçlarım tutuştu önce,
gözlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

Benim sizden kendim için
hiçbir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez ki
kağıt gibi yanan çocuk.

Çalıyorum kapınızı,
teyze, amca, bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin
şeker de yiyebilsinler.

+ نوشته شده در  ساعت 11:22  توسط پرستو ارستو  | 


به تو می اندیشم

ترجمه: پرستو ارستو

يکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۱

ناظم حکمت


زانو مي‌زنم
نگاه می کنم به دستان ات
می خواهم
از پشت شیشه دست های ات را لمس کنم
به تو مي‌انديشم
بوی مادرم،
زیبای دنیا ، به مشام ام می خورد،

سوار بر مورچه ی عید درون ام چرخ می زنی
دامن‌ها و گيسوان ات در پرواز اند
چهره‌ی سرخ ات را
گاهی گم
گاه باز می یابم
از چیست؟

که تو را چون زخم چاقويی به یاد مي آورم؟
با این که این همه از من دوری
از چیست؟
صداي ات را مي‌شنوم
از جا مي‌پرم
از چیست؟

زانو مي‌زنم
نگاه می کنم به دستان ات
می خواهم
از پشت شیشه دست های ات را لمس کنم

نمي‌توانم
گل ِمن تماشاگر مبهوتی هستم
كه در تاریک روشنای یک تراژدی نقش بازی می کنم

********

Seni Düşünürüm...

Seni düşünürüm anamın kokusu gelir burnuma dünya güzeli anamın.
Binmişin atlıkarıncasına içimdeki bayramınfır dönersin eteklerinle saçların uçuşurbir yitirip bir bulurum al al olmuş yüzünü.
Sebebi ne seni bir bıçak yarası gibi hatırlamamın sen böyle uzakken senin sesini duyup yerimden fırlamamın sebebi ne?
Diz çöküp bakarım ellerineellerine dokunmak isterim dokunamam arkasındasın camın. Ben bir şaşkın seyircisiyim gülümalacakaranlığımda oynadığım dramın.

Nazım Hikmet

+ نوشته شده در  ساعت 11:21  توسط پرستو ارستو  | 

 
nazim-hikmat.jpg

برادرانم مرا ببخشید
اگر در حالتی نیستم که به شایستگی بگویم
آن چه را که می خواهم بگویم
مستم سر خوشم
سرگیجه ام از ودکای انیسون نیست از گرسنگی است

برادران ِ اروپایی ، آسیایی ، امریکایی ام
در زندان و اعتصاب غذا نیستم
در فشار گرسنگی ام
گویی شب ها بر چمن ِ ماه مِی لمیده باشم
و چشمان شما بالای سر م
چون ستارگانی درخشان ونورانی
و دست هایتان مانند دستی واحد
چون دست های مادرم ، دست همسرم
و چون دست زندگی

برادرانم دستِ کم شما هرگز ترکم نکردید
، نه مرا ،نه سرزمینم را و نه ملتم را
و دوستم دارید
به همان اندازه که من شما را دوست دارم
و هر آن چه راکه مال شماست
به این خاطر از شما سپاسگزارم برادرانم
سپاسگزار شما هستم

برادرانم خیال ِ مردن ندارم
و اگر شهید شدم می دانم که
در یاد شما همچنان خواهم زیست
خواهم زیست در سروده های آراگون
در کبوتر سپید ِ پیکاسو
در روز های زیبای آینده
در ترانه های بومی روبسون
و از همه زیباتر اینکه
بسیار زیباتر بالاتر از همه اینکه
پیروزمندانه تر
در خنده ی دلکش رفیق ام
روز اعتصاب در بندر مارسی

برادرانم
به راستی آرزو دارم که مرتبن تکرار کنم
بسیار خوشبختم
بسیار
آن قدر که
واژگان از دهانم فواره می زنند

 


Kardeşlerim,
Söylemek açamıyorum eğer beni affedin
dürüst ve delikanlı
tüm bu sana söylemek istiyorum
Sarhoşum , başım hafif , o spin
değil rakı dan
açlık ama kimden .

Kardeşlerim,
Ben Avrupa , ben Asya , ben , Amerikan kulüpler
Mayıs Bu ayda
Ben hapse değilim ya da açlık grevi ,
Ama bir çayırda gece yatarken
Ile yıldız olarak benim yakın olarak gözlerinizi
Ve tek bir el gibi bende eller
Annemin el gibi
benim eş ve el gibi
yaşamın el gibi .

Kardeşlerim,
Sen, en azından beni terk hiç
Ben değil ya da benim ülke veya insanlar.
Senin beni sevdiğini ve ne bizim sevgi bilmek
Seni seviyorum gibi ve ne senin aşk .
Ve bunun için
Ben , teşekkür ederim kardeşlerim,
Ben teşekkür ederim.

Kardeşlerim,
Ölmekten hiç niyetim yok.
Ve ben şehit olursam
Biliyorum
Ben yaşamaya devam edeceğiz
Düşüncelerinizi içinde .
Ben Aragon hatlarında yaşayacaksın
açıklanır Her satırında
gelişi güzel gün-
Ve Picasso'nun güvercin olarak ,
Ve Robson ile folksongs in ...
Ve her şeyden daha çok güzel
her şeyden çok muzaffer
Ben çok sevinçli kahkaha yaşayacaksın
grev bir yoldaş günü
Marsilya limanında .

Kardeşlerim,
Beni gerçekten tekrar konuşmak , dilek yana
Ben çok mutluyum, çok mutluyum
ben fışkırtmak dışarı sözler !

+ نوشته شده در  ساعت 11:17  توسط پرستو ارستو  | 


logo
یک آزادی ِ غم انگیز

برگردان: پرستو ارسطو

چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۰ - ۰۷ دسامبر ۲۰۱۱

ناظم حکمت

nazim-hikmat.jpg
همین که به دنیا می آیی
بالای سرات می ایستند
به قدر یک عمرکار می کنند
بی لحظه ای سکون
آسیاب های دروغ
آسیاب هایی که فریب آرد می کنند
فریب هایی برای همه ی عمر ات
تیزی و دقت چشمانت را می فروشی
نور دست های ات را

خمیر همه ی نعمت های ات را ورز می دهی
بی چشیدن حتا لقمه ای

با تمام آزادگی ات کار میکنی بر در هر بیگانه ای
تو آزاده ای
به اندازه ای که قارون کنی
حتی کسی را که مادرات را آزرد

همین که به دنیا می آیی
بالای سرات می ایستند
به قدر یک عمرکار می کنند
بی لحظه ای سکون
آسیاب های دروغ
آسیاب هایی که فریب آرد می کنند
فریب هایی برای همه ی عمر ات
در آزادی بزرگ ات
انگشت بر شقیقه
پیوسته در اندیشه ای
سر افکنده
از پشت سر
سرات چون سری بریده
آویزان
در دو طرف
دست هایی دراز
با آزادگی سرگشته می گردی
به قدر بی کار ماندن ات آزاده ای
وطن ات را چون نزدیک ترین کس ات می بخشی
مثلاً آنگاه که وطن ات را واگذار می کنند به آمریکا
تو را نیز همراه آن
روزی دستان چسبنده ی وال استریت
یقه ات را می چسبد
مثلا می شود به کره اعزام شوی
با آزادگی بزرگ ات می توانی یک گودال را پر کنی
آزاده ای
به اندازه ی یک سرباز گمنام
می گویی نه چون یک ابزار ،یک عدد،یک وسیله
بایدهمچون یک انسان زندگی کنیم
با آزادگی ات بر دستان ات دست بند می زنند

نه آهن؛ نه چوب
نه پرده ی توری هست در زندگی ات

لازم نیست آزادگی را بر گزینی

تو آزادی
اما این نوع آزادگی ،
چیز غم انگیزایست زیر ستارگان

***********Nazım Hikmet - Bir Hazin HürriyetBir Hazin Hürriyet

--------------------------

Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan
yoğurursun
bütün nimetlerin hamurunu.
Büyük hürriyetinle çalışırsın el kapısında, ananı ağlatanı
Karun etmek hürriyetiyle hürsün!

Sen doğar doğmaz dikilirler tepene,
işler ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan
değirmenleri,
büyük hürriyetinle parmağın şakağında düşünürsün vicdan
hürriyetiyle hürsün!

Başın ensenden kesik gibi düşük,
kolların iki yanında upuzun,
büyük hürriyetinle dolaşıp durursun,
işsiz kalmak hürriyetiyle hürsün!

En yakın insanınmış gibi verirsin memleketini, günün birinde, mesela,
Amerika'ya ciro ederler onu seni de büyük hürriyetinle beraber,
hava üssü olmak hürriyetiyle hürsün!

Yapışır yakana kopası elleri Valstrit'in, günün birinde, diyelim ki,
Kore'ye gönderilebilirsin, büyük hürriyetinle bir çukura
doldurulabilirsin, meçhul asker olmak hürriyetiyle hürsün!

Bir alet, bir sayı, bir vesile gibi değil insan gibi yaşamalıyız dersin,
büyük hürriyetinle basarlar kelepçeyi,
yakalanmak, hapse girmek, hatta asılmak hürriyetinle
hürsün

Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında, hürriyeti seçmene lüzum yok
hürsün.

Bu hürriyet hazin şey yıldızların altında.+ نوشته شده در  ساعت 0:0  توسط پرستو ارستو  |